H. Doopsel

Aan het einde van het Evangelie volgens Matteüs gaf Jezus zijn leerlingen deze opdracht: “Gaat dus heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” Door het doopsel gaat een mens deel uitmaken van de Kerk, de grote familie van Gods kinderen. Bij de geboorte van een kind drukken de ouders zo tevens hun vreugde en hun dankbaarheid uit naar God.

Met ouders die willen dat hun kind gedoopt wordt, wordt een gesprek gevoerd over de betekenis van het Doopsel. Zoals de Doop thuishoort in de viering van de gemeenschap, zo wordt er naar gestreefd dit gesprek meet meerdere ouders tegelijk te houden.

Contactpersoon:
diaken drs. G. Brink
mob. tel. nr. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl