Keuze Centrale kerk Wassenaar

DEEL 8 (voor DEEL 7, DEEL 6, DEEL 5, DEEL 4, DEEL 3, DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

Op 16 augustus jl.  is bekend gemaakt dat onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

 

Voor meer informatie: zie hieronder.
(dit is een kopie van het artikel op blz. 2 van het septembernummer van ons parochieblad De Augustinus)

 

Besluit centrale kerk Wassenaar

 

Op 10 augustus heeft bisschop mgr. J.H.J. van den Hende in een brief aan het parochiebestuur van de
H. Augustinus ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

In deze brief licht de bisschop toe dat hij op 25 juni achtereenvolgens een bezoek heeft gebracht aan De Goede Herderkerk, de Sint Willibrorduskerk en aan de St. Jozefkerk. Samen met het bestuur heeft hij op iedere locatie een gesprek gevoerd met parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor het geloofsleven in en rond hun kerkgebouw, in samenhang met de grotere parochie H. Augustinus.

In het licht van de stukken ter zake het proces Keuze Centrale Kerk, en van de gesprekken op 25 juni, heeft de bisschop (na beraad in de stafvergadering van het bisdom Rotterdam) ingestemd met het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk tot centrale R.K. kerk in Wassenaar aan te wijzen.

Tevens gaf de bisschop in zijn brief aan dat dit niet betekent dat op korte termijn De Goede Herderkerk en de St. Jozefkerk hun deuren sluiten. Wel is op korte termijn sprake van aanpassingen in het liturgisch rooster.

Daarnaast gaf de bisschop aan dat in de gesprekken expliciet naar voren kwam dat afspraken nodig zijn parallel aan het besluit tot aanwijzing van de centrale kerk:

1. Het functioneren van de andere kerken goed te bezien in het licht van de mogelijkheden.

2. Concrete stappen te zetten om deelname van parochianen uit de drie kernen in de centrale kerk actief te bevorderen, en

3. Als bestuur een marsroute klaar te hebben teneinde voor parochianen de stappen die op korte en langere termijn gezet gaan worden van meet af aan goed in beeld te hebben

 

De bisschop beëindigde zijn brief met de verzekering van zijn verbondenheid in gebed met de geloofsgemeenschap van de parochie H. Augustinus.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Michel Hagen

 

DEEL 7 (voor DEEL 6, DEEL 5, DEEL 4, DEEL 3, DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

Op 1 februari jl. heeft het parochiebestuur haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. 

In een bijeenkomst in Sion naast de St. Jozefkerk met de beheercommissies, pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse kernen en de vertegenwoordigers van de jongere generatie uit de Commissie Centrale Kerk, samen met het parochiebestuur en het pastoraal team, heeft het bestuur een toelichting gegeven op het hele proces vanaf februari 2017. Het bestuur besloot toen een commissie in te stellen om te komen tot een keuze welke kerk de centrale plaats zou moeten worden voor de vieringen van de Wassenaarse RK geloofsgemeenschap. Bij de opdracht gaf het bestuur zijn ambitie te kennen om in 2030 in elk dorp (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar), een vitale geloofsgemeenschap te hebben die beschikt over een eigen kerk in het dorp.

Omdat in oktober 2017 bleek dat de commissie niet tot een keuze kon komen, heeft zij de opdracht teruggegeven aan het bestuur. Op basis van de bevindingen van de commissie heeft het parochiebestuur in de vergaderingen van november 2017 en januari 2018 zijn standpunt bepaald. Unaniem heeft het bestuur de Sint Willibrordus aangewezen als de centrale kerk in Wassenaar.

Doorslaggevende argumenten voor de keuze

Tijdens de presentatie werden als doorslaggevende argumenten genoemd: het gezichtsbepalende aspect, de Sint Willibrordus is een prototype van een godshuis, de geschiedenis, zowel wat het religieuze gebruik betreft (vieringen, dopen, huwelijken, uitvaarten voor een groot deel van de Wassenaarse gemeenschap) alsook de geschiedenis van de architectuur met het oog op het gevoel dat mensen in onze tijd steeds meer hebben bij een kerkgebouw. Verder de aanwezigheid van een kerkhof, maar ook de herbestemmingspotentie die van de twee rijksmonumenten, de Sint Willibrordus en De Goede Herder, problematischer is ten opzichte van het gemeentelijk monument de St. Jozef.

Een belangrijk argument was verder de centrale ligging: met het oog op de gehele bevolking van Wassenaar heeft de Sint Willibrordus de gunstigste ligging. Concreet betekent dit dat de grootste groep het minst ver hoeft te reizen. Daarmee heeft de centrale ligging ook invloed op de levensvatbaarheid voor een vitale geloofsgemeenschap in Wassenaar.

Aanpassingen liturgisch rooster in 2018, geen verandering kerkgebouwen vóór 2022

Het bestuur heeft ook een stappenplan gepresenteerd voor de korte en de lange termijn. Belangrijk is dat vanaf de zomer van 2018 de eerste veranderingen in het liturgisch rooster worden verwacht, zeg maar de zondagsvieringen. Voor de gebouwen worden geen veranderingen verwacht vóór 2022.

Omdat elke gemeenschap haar eigenheid meebrengt, betekent dit voor de Sint Willibrorduskern dat zij ruimte moet bieden aan en open moet staan voor de parochianen met wie zij in de Willibrorduskerk samen zal gaan vieren. Tegelijk zullen de parochianen uit De Goede Herder en de St. Jozef de komende tijd meer en meer in beweging moeten komen richting de Sint Willibrordus. Voor dit traject zullen de pastoraatgroepen in samenwerking met het pastoraal team en het parochiebestuur verantwoordelijk zijn.

Voorgenomen besluit eind februari voor goedkeuring naar bisschop

In de weekenden van 11 en 18 februari zijn na de zondagsvieringen besprekingen geweest met de parochianen. Nieuwe gezichtspunten zijn niet meer ingebracht zodat de vervolgstappen als volgt zullen zijn: Vergadering van het parochiebestuur 21 februari met formulering van het voorgenomen besluit. Voorleggen van dit besluit aan de bisschop. De bisschop neemt het rapport met de achterliggende argumenten tot zich en raadpleegt de priesterraad en het kapittel. De bisschop legt een procedureel werkbezoek af aan de drie kerken, met de commissieleden, een delegatie van het team, van het bestuur en van het bisdom. Ten slotte wil de bisschop voor de zomervakantie zijn besluit aan de parochie laten weten, waarna het hier bij ons bekend gemaakt zal worden.

Een belangrijk punt van overweging kwam naar voren in de bespreking met de parochianen in de Willibrordus op zondag 18 februari. Er kan geen sprake zijn van enig triomfantelijk gevoel voor kerkgangers van de Willibrordus. Het is in tegendeel een vorm van rouw, wanneer je je bewust wordt dat we door de tijd gedwongen ons terugtrekken uit twee mooie kerkgebouwen. In de toekomst zal onze geloofsgemeenschap nog meer dan halveren. We zullen er dus samen volop de schouders onder moeten zetten om die vitale gemeenschap te realiseren, om uiteindelijk voor kinderen en kleinkinderen een kerkelijke erfenis na te laten, waarop zij kunnen doorbouwen, in een tijd waarin geloven misschien weer meer wordt beleefd.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team, 

Pastoor Michel Hagen

DEEL 6 (voor DEEL 5, DEEL 4, DEEL 3, DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Februari  2018 van het parochieblad De Augustinus)

Het is de afgelopen maand even stil geweest rond het keuzeproces over wat in Wassenaar de centrale kerk moet worden voor de vieringen. Het bestuur heeft echter niet stil gezeten. Na de ingelaste vergadering eind verleden jaar over dit onderwerp zal het bestuur op 24 Januari vaststellen wat zijn standpunt is omtrent die keuze.

Vervolgstappen

Op donderdagavond 1 Februari zal er een overleg zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team, met de beheercommissies en de pastoraatgroepen van Wassenaar. Op die avond zal het bestuur het proces toelichten en zijn standpunt bekendmaken. Zo snel mogelijk daarna zal in de parochiekernen, na de weekendvieringen, gesproken worden met de parochianen. De reacties zullen net als bij de vorige bijeenkomsten geïnventariseerd worden.

Tenslotte de bisschop

Vervolgens maakt het bestuur zijn definitieve weging en formuleert zijn voorgenomen besluit. Dit besluit wordt met het reeds opgestelde rapport van de commissie en verdere relevante informatie naar de bisschop gestuurd. Daarna is het aan de bisschop om dit voorgenomen besluit te bevestigen of niet. We hopen dat zijn antwoord voor de zomer gegeven wordt.

Pastoor Michel Hagen

 

 

DEEL 5 (voor DEEL 4, DEEL 3, DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

 

(artikel ook geplaatst in het nummer voor December  2017 van het parochieblad De Augustinus)

De afgelopen maanden hebben we u op de hoogte gehouden van de voortgang van de commissie Keuze Centrale kerk. Deze commissie boog zich over de vraag welke van de drie kerken in Wassenaar het liturgisch centrum moet worden voor nu en de nabije toekomst. We hebben in deze periode heel veel informatie uitgewisseld en de voor en nadelen van de verschillende kerken en mogelijkheden bekeken. Toch kwam de commissie niet tot een keuze. Die taak is teruggeven aan het parochiebestuur.
In de loop van Januari 2018 hopen we over de keuze  meer te kunnen zeggen.

Pastoor Michel Hagen

 

DEEL 4 (voor DEEL 3, DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

 

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Juli/Augustus  2017 van het parochieblad De Augustinus)

 

De laatste vergadering in het keuzetraject voor de centrale kerk in Wassenaar was op 29 mei. Toen hebben we tijd genomen om afspraken te maken over de matrix, dat is het overzicht waarin alle belangrijke kenmerken van de drie kerken zijn opgenomen. Dit overzicht is ook besproken op de bijeenkomsten met de parochianen na de vieringen op 4 en 11 juni. De reacties van de parochianen zijn opgeschreven en worden meegenomen in wat we noemen de sterkte/zwakte-analyse. Stapsgewijs komen we zo tot het punt waarop duidelijk moet worden welke kerk gekozen word als toekomstige centrale kerk.

Iemand vroeg mij waarom we dit lange traject hebben gekozen. In 2001 was er toch al het project “Tent van God”, waarbij het toenmalige dekenaat een conclusie had getrokken en een voorstel had gedaan voor een centrale kerk in Wassenaar. Waarom niet dat voorstel oppakken en verder uitwerken?

Inderdaad, we doen dat werk van toen in een korte tijd feitelijk over. Dat heeft ermee te maken dat het toen een ‘top-down’ besluit was waarbij de parochies niet echt participeerden in de besluitvorming. We herinneren ons nog goed hoe verhit die discussies waren en hoe daarna de hakken in het zand gingen. Dat kwam de samenwerking in de jaren daarna niet ten goede. Daar hebben we van geleerd, al beseffen we dat welk besluit er ook genomen wordt, het altijd pijn zal doen. Van belang is ook het feit dat we nu weinig inzicht meer hebben in de argumenten van toen. Wij moeten zelf tot een evenwichtige keuze komen.

Dinsdagavond 20 juni hebben we de volgende stap gezet om vanuit de ingevulde matrix te komen tot een eerste stap in de sterkte/zwakte-analyse. Daar wordt de komende vakantiemaand in een kleine commissie aan doorgewerkt. Na de vakanties zullen we daarop doorgaan en komt de definitieve keuze in zicht.

Pastoor Michel Hagen

DEEL 3  (voor DEEL 2 en DEEL 1: zie hierna)

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Juni 2017 van het parochieblad De Augustinus)

Op dinsdagavond 9 mei hebben we de derde vergadering gehouden in het keuzetraject voor de centrale kerk in Wassenaar. Een van de vragen die besproken werd, was of je nu overeen centrale kerk moet spreken of over een hoofdkerk. Om nu halverwege het proces van naam te veranderen, leek ons niet verstandig, maar het woord is wel verduidelijkt. Met centraal wordt niet de ligging bedoeld, de keuze be­treft een van de kerken als liturgisch centrum van de Wassenaarse geloofs­gemeenschap.

In deze vergadering waren nu ook de drie vertegenwoordigers uit de jongere generatie aanwezig die, namens de gezinnen met schoolgaande kinderen, mee willen denken. Voor de Jozef is dit Rianne de Bouvère, namens De Goede Herder Frederic Barge en na­mens de Willibrordus Mirjam de Mol. Deze nieuwe gezichten gaven meteen ook een nieuwe dynamiek aan de vergadering. Zo kwam de vraag naar voren om voor de parochianen wat duidelijker te motiveren en uitte leggen waar we naar toe willen. Wat wordt precies bedoeld met een vitale ge­meenschap in de toekomst? Als je dat met elkaar deelt, kun je ook beter uit­leggen waarom je sommige afwegin­gen maakt. Het bleek dat het bisdom hier het een en ander over gepubli­ceerd heeft.

Verder hebben we in deze vergadering een lijst met punten doorgenomen die we willen gebruiken om tot een keuze te komen, dat is een eerste stap in het keuzeproces. Deze lijst was voorbe­reid door een kleine commissie die daarvoor meerdere bronnen had benut. Daarover werd best stevig ge­discussieerd: Wat is van belang voor de keuze en wat niet? Hoort dit of dat punt in deze lijst of komt het later nog ter sprake? Steeds is het van belang niet teveel vanuit het belang van een of andere kerk te redeneren, maar het grotere belang voor ogen te houden.

Later zullen deze punten een waarde­ring krijgen, omdat ze niet allemaal even belangrijk zijn. Zo zullen de drie kerken uiteindelijk een bepaalde score halen. Maar, zoals gezegd, dat is pas de eerste helft van het traject. Wanneer we de verschillende stappen bekijken (stappenplan), dan komt na deze min of meer zakelijke benadering een ver­dere afweging op andere punten die niet zo makkelijk in getallen zijn weer te geven. Ook daar is in de vergadering over doorgesproken en daarbij is te­vens gekeken naar andere parochies waar ze een soortgelijk proces hebben doorgemaakt. Een tweede kleine com­missie gaat dit nu verder voorbereiden voor de volgende vergadering.

In de vergadering, vanwege de be­hoefte in de verschillende kernen, klonk het verzoek om nog een keer extra terug te koppelen naar de paro­chiegemeenschap, op eenzelfde ma­nier als we dat de eerste keer hebben gedaan. Dat betekent dat op 4 juni (Pinksteren), diaken Brink na de Mis de gelovigen in de Jozefkerk zal bijpra­ten en dat de pastoor dat dezelfde dag doet in De Goede Herderkerk na de Mis van 11.00 uur. De pastoor zal een week later op 11 juni ook de parochia­nen in de Willibrordus bijpraten na de Mis van 09.30 uur. Het zal dan vooral gaan om de punten (criteria) die we gebruiken om tot een eerste selectie te komen, de eerste fase of stap in de keuze. Bij die besprekingen zal er op­nieuw ruimte zijn om uw reacties en visies te geven die worden meegeno­men naar de vergadering van 20 juni.

Pastoor Michel Hagen

 

DEEL 2  (voor DEEL 1: zie hierna)

 

(artikel ook geplaatst in het nummer voor Mei 2017 van het parochieblad De Augustinus)

In april jl. hebben we u bericht over de toekomst van de drie parochiekernen in Wassenaar. Lange tijd hebben velen gedacht dat de neergang van het kerkelijk leven in ons land waarschijnlijk een golfbeweging is. Dus moet je het gewoon volhouden, totdat de beweging weer omhoog gaat en er weer meer gelovigen naar de kerk komen. Inmiddels is het besef breed gegroeid dat de dalende lijn zich nog een tijd voortzet en hooguit afvlakt, maar dat we een stijgende lijn voorlopig niet hoeven te verwachten. Dat maakt de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar urgent. Hierover heeft u in april 2017 kunnen lezen.

Het bestuur heeft een commissie ingesteld die de komende maanden een keuze zal uitwerken voor een centrale kerk in Wassenaar. De namen van de leden van deze commissie hebben we eveneens verleden maand gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de reacties verwerkt die bij de gesprekken op 19 en 26 maart plaatsvonden na de vieringen van 9.30 en 11.00 uur. Daarnaast kwamen er ook enkele reacties binnen op het speciale e-mailadres (zie onderaan de pagina). In een van die reactie werd bepleit om ook de jongere generatie te betrekken in dit keuzeproces. Zij zijn immers de generatie van de kerk de toekomst. Tijdens de vergadering van de commissie op 11 april, is daarom besloten van elke parochiekern iemand aan de commissie toe te voegen uit de generatie met schoolgaande kinderen, om hun stem direct in het keuzeproces mee te kunnen nemen. Tijdens de bijeenkomsten op 19 en 26 maart bleek dat veel parochianen reeds hadden zien aankomen dat er iets moet gebeuren. Maar hoe het ook zal gaan, het valt niemand licht om vanuit je vertrouwde kerk naar een van de andere te gaan. Toch is dat een belangrijk onderdeel van het hele proces, dat we als gemeenschap in beweging komen en daartoe bereid zijn.

Verder hebben we ons in deze vergadering gebogen over een paar fundamentele punten. Het eerste is transparantie, daarvan is dit artikel een direct gevolg. We willen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarbij geldt ook het volgende een punt dat iedereen zich goed bewust moet zijn: De uitkomst van het keuzeproces zal nooit voor iedereen een toe te juichen resultaat geven. Maar we kunnen er wel alles aan doen om het proces voor alle deelnemers en betrokken parochiekernen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Een van de punten die al eerder in het bestuur was besproken is dat we over dit keuzeproces contact houden met het bisdom. Uiteindelijk moet de bisschop beslissen. Om die reden hebben pastoor Hagen, Astrid van de Valk (vice voorzitter parochiebestuur) en diaken George Brink gesproken met de bisschop en de algemeen econoom John Bakker. Belangrijk conclusie was dat het nu niet nodig is dat de bisschop hiervoor zelf de parochianen hoort in een canoniek overleg. Dat zou wel nodig zijn als er nu al besloten zou worden dat er een of meer kerken aan de eredienst moeten worden onttrokken. Maar dat is nu in deze fase van het proces nog niet aan de orde. Afgesproken is nu dat in de loop van de komende maanden er nog zo’n kort overleg met de bisschop zal zijn.

Verder hebben we ons licht opgestoken bij andere parochies die een soortgelijk proces hebben afgerond. De drie kernen samen hebben zelf al eerder een feitenmatrix opgesteld, een overzicht waarin alle belangrijke kenmerken van de drie parochiekernen met hun kerken staan vermeld. Die matrix omvat gegevens zoals de aanwezigheid van een begraafplaats, parkeergelegenheid, stookkosten, maar ook aantal kerkgangers, vrijwilligers, koren en nog veel meer. Naast zo’n feitenmatrix is er nu ook een keuzematrix, waarin pogingen worden gedaan om alle aspecten te wegen. De verwachting is dat met de weging uiteindelijk een van de drie kernen het hoogst zal scoren over alle aspecten samen. Die feitenmatrix en de keuzematrix worden de komende maand door leden van de commissie verder ingevuld en uitgewerkt. Deze zullen t.z.t. ook in te zien zijn voor geïnteresseerden buiten de commissie. In de bespreking kwam daarbij ook aan de orde dat er naast objectieve feiten veel andere aspecten een rol spelen die vooral op het vlak van emotie en beleving liggen. Dit betekent dat er naast de meer objectieve weging ook tijd en aandacht nodig is voor een subjectieve weging.

Waar de commissieleden het ook over eens waren is dat het doel moet zijn: één vitale parochiekern voor de lange termijn en dat we in de commissie, maar als het kan ook in de drie kernen, allemaal bekommerd zijn om alle kernen. Alleen samen, met oog voor elkaar en met begrip voor ieders gevoel, komen we verder op een traject waarin we naar één levende gemeenschap toegroeien.

De volgende vergadering op 9 mei a.s. zal gaan over de keuzematrix en de weging van de feiten.

Pastoor Michel Hagen

DEEL 1

(artikel ook geplaatst in het nummer voor April 2017 van het parochieblad De Augustinus)

 

Begin maart 2017 hebben de parochianen in Wassenaar een brief meegekregen over de toekomst van de parochiekernen in Wassenaar. Ook zijn er inmiddels bijeenkomsten geweest, aansluitend aan de vieringen op 19 en 26 maart. Hieronder treft u de belangrijkste delen van deze brief:

Aan alle parochianen van Sint Jozef, Sint Willibrordus en De Goede Herder

Nadat het pastoraal team het pastorale beleidsplan voor de komende drie jaar had vastgesteld, is er in samenwerking met het parochiebestuur een bezinning begonnen op de verdere toekomst van onze parochie.

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar. Op de korte en middellange termijn zullen er nog vieringen zijn in alle drie de kerkgebouwen, maar de keuze voor één centrale kerk in Wassenaar moet op korte termijn worden vastgesteld, omdat daar veel beleid voor de toekomst van afhankelijk is. Voor dit keuzeproces heeft het bestuur een commissie ingesteld. De inzet is om voor de zomervakantie een advies te geven aan het parochiebestuur.


De vorming van één parochiekern en de keuze van een centrale kerk zijn om verschillende redenen noodzakelijk om een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Wassenaar ook in de toekomst te garanderen:
– het gestaag afnemende aantal praktiserende parochianen en vrijwilligers;
– de afnemende financiële inkomsten, ook ten behoeve van het in stand houden van de kerkgebouwen;
– de krimp van het pastorale team en van het aantal assistenten;
– de noodzaak aantrekkelijke vieringen te blijven garanderen waarin er voldoende parochianen aanwezig zijn;
– de noodzaak van een efficiëntere organisatie en efficiëntere inzet van vrijwilligers die door de vorming van één parochiekern mogelijk worden.


Voor de keuze van een centrale kerk is inmiddels een commissie benoemd. Deze commissie legt de keuze voor aan het parochiebestuur. De leden zijn:

– Sint Willibrordus: Joke Meijer (BC) en Louis Brackel (PG).
– Sint Jozef: Gabrie Lansbergen (BC) en Reinoud Kaasschieter (PG).
– De Goede Herder: Bas van de Vegte (BC) en Marie José Tiemstra (PG).
– Diaken George Brink neemt deel als locatiereferent.
– Vanuit het bestuur nemen deel de vice-voorzitter Astrid van der Valk en Bert Gerritsen (als notulist).
– Pastoor Michel Hagen.
– Erik van de Loo (als voorzitter en procesbegeleider)


De inbreng van de parochianen wordt meegenomen in de keuze. Er komt voor de zomer nog een terugkoppeling zoals op 19 en 26 maart. Daarna zal het parochiebestuur de keuze aan de bisschop voorleggen. De bisschop zal uiteindelijk de knoop doorhakken en het voorstel overnemen of anders beslissen.

Pastoor Michel Hagen

NOOT:

U kunt vragen stellen of reacties geven:
– per e-mail via toekomstwassenaar@parochie-augustinus.nl;
– per brief via het Centraal Secretariaat, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar. Op enveloppe s.v.p. vermelden: ‘Betreft toekomst Wassenaar’.