Ledenadministratie van de parochiekern


De  ledenadministratie
In tegenstelling tot  jaren geleden toen de gegevens van de gemeente kwamen, staan
thans de gegevens voor onze ledenadministratie in het daarvoor gebruikte systeem Navision van het R.K. Ledenbureau van de Nederlandse bisdommen. Hierin worden gegevens van het Sila (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en van het G.B.A. (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) verwerkt.

Wat staat erin?
In de ledenadministratie zijn alle katholieken en hun gezinsleden opgenomen, die binnen de parochiegrenzen wonen, of die daar buiten wonen, maar zich hebben aangemeld als voorkeurslid.
Het betreft de volgende gegevens: naam, adres, geboortegegevens en – voor zover bekend – gegevens omtrent  ontvangen sacramenten (doop, vormsel, huwelijk). Tevens is de indeling van elke parochiaan in een bepaalde wijk aangegeven en staat erin vermeld of men is geabonneerd op het parochieblad De Augustinus.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden gebruikt om bepaalde doelgroepen aan te schrijven, zoals kandidaten voor de 1e  H. Communie en het H. Vormsel. Ook de adressen voor de uitnodigingen voor de Ouderenvieringen (voor de 70+ers)  en de Ziekenzalving (de 75+ers) worden hieruit verkregen, alsmede voor de verjaardagen van 70-, 75-, 80-, 85-jarigen en 90+ -ers en daarnaast de verjaardagen  van de basisschoolkinderen. Tevens worden de adressen gebruikt voor de jaarlijkse brieven voor deelname aan de Actie Kerkbalans.

Wie houdt het bij?
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Clara Zandbergen te samen met Toos Olijslagers, die meestal op dinsdagmorgen daarvoor in De Sloep aanwezig zijn.
Mocht u iets willen weten of vragen, belt u gerust naar de Sloep: tel. 070- 511.8133.