Kerkbijdrage

 

Actie KerkBalans 2019

In de maand januari 2019 zult u in het kader van de Actie KerkBalans-2019 weer de bekende envelop ontvangen. In deze envelop vragen wij u om een kerkbijdrage voor het jaar 2019 en geven wij u de volgende informatie:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van onze parochiekern St. Willibrordus
2. het bankrekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten (NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St.Willibrordus)
3. over gedeeltelijke teruggave van uw kerkbijdrage door de Belastingdienst (door een zogenaamde periodieke gift of een gewone gift)

Ook treft u in deze envelop een antwoordkaart aan waarop u een bijdrage kunt toezeggen, alsmede een acceptgirokaart.

Zonder uw bijdrage wordt het erg moeilijk om onze kerk in goede staat te houden en alle kosten te betalen. Als voorbeeld van deze kosten in 2019 noemen wij de hoge kosten van verwarming en de kosten ten gevolge van ons aandeel  in de salarissen van het pastoraal team. Voor 2019 komen daar bij (1) de uitgaven voor de vervanging van het orgel achterin de kerk, (2) de kosten van het herinrichten van de St. Willibrorduskapel en (3) de kosten van een grote opknapbeurt van het kerkhof (o.a. de paden en de aanplanting).

Ondanks het teruglopend aantal parochianen hopen wij toch op een iets hoger totaal bedrag aan kerkbijdragen dan in 2018 en dat uw gezamenlijke bijdragen voldoende zullen zijn om de doorlopende kosten en een deel van de genoemde toekomstige uitgaven te dekken.

Meer informatie over de onder punt 3 bedoelde mogelijkheden vindt u op de website van onze parochiekern St. Willibrordus (www.sintwillibrorduswassenaar.nl) op de bladzijde ‘Kerkbijdrage’.
Ook is daar de mogelijkheid aangebracht tot het downloaden van de set daarvoor benodigde formulieren.

Namens de beheercommissie
St. Willibrordus, Hans de Jong

PERIODIEKE GIFT MET VERHOOGDE AFTREKMOGELIJKHEID VOOR DE BELASTINGEN:

Op het tabblad  hiernaast “Te downloaden “Overeenkomst periodieke gift aan parochiekern St. Willibrordus” van deze website is de mogelijkheid aanwezig tot het downloaden van het daarvoor benodigde formulier (incl. de toelichting) voor het bewerkstelligen dat uw gift aan de parochie in zijn geheel aftrekbaar wordt voor de Belastingdienst in een zogenaamde periodieke gift.
Voor nadere informatie over deze aftrek van de kerkbijdrage voor de Belastingdienst en eventueel het invullen van dat benodigde formulier, kunt u contact opnemen met Hans de Jong: telefoon 06-5366 4546 of e-mail jrmdejong@hotmail.com

Beheercommissie

NOOT:
Het te gebruiken bankrekeningnummer voor de kerkbijdragen is:

NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus