Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar (2)

Het parochiebestuur St. Augustinus heeft op 1 februari jl. zijn standpunt met betrekking tot de keuze van de Centrale kerk in Wassenaar bekend gemaakt: de St. Willibrorduskerk is hiervoor gekozen.

Als gevolg hiervan heeft het parochiebestuur een speciale mededeling uitgegeven ter kennisname van alle parochianen; die treft u hieronder in dit bericht aan.

Deze speciale mededeling is ook op zondagmorgen 4 februari aan het eind van de viering om 09.30u voorgelezen bij de Mededelingen door de lector.

 

Nu al willen wij u graag oproepen om uw betrokkenheid bij het vervolg van dit keuzeproces te tonen én tevens uw instemming met de nu gemaakte keuze te laten blijken aan de vertegenwoordigers van het parochiebestuur.
U kunt dit met name doen door deelname aan de in de onderstaande speciale mededeling aangekondigde informatie-bijeenkomst voor onze kerk op zondag 18 februari na afloop van de viering van 09.30u,

 

Indien u op dit moment meer informatie over dit onderwerp wenst, raden wij u aan het hieronder staande nieuwsbericht van 2 februari jl. daarover te lezen.

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep van onze parochiekern,
Louis Brackel

<begin tekst speciale mededeling op Zondagmorgen 4 februari jl.>

Speciale mededeling namens het parochiebestuur.

 

Donderdagavond 1 februari, is er een bijeenkomst geweest van het parochiebestuur en het pastoraal team met de beheercommissies en pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse parochiekernen.

 

Tijdens deze bijeenkomst heeft het parochiebestuur haar standpunt bekend gemaakt welke van de drie kerken als centrale kerk zal worden aangewezen. De keuze van het bestuur is op de Sint Willibrordus gevallen.

 

In de weekenden van 11 en 18 februari zal na de viering een toelichting worden gegeven door de pastoor en de vicevoorzitter Astrid van der Valk. Dit zal zijn op 11 februari na de vieringen in de St. Jozef en in De Goede Herder en op 18 februari na de viering in de Sint Willibrordus.

 

In de week na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat het bestuur dit standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat aan de bisschop wordt voorgelegd. We hopen dat de bisschop voor de zomer van dit jaar daarop zijn antwoord geeft. Dan pas kan het besluit definitief worden.

 

Er ligt de komende tijd een belangrijke taak voor alle drie de parochiekernen om samen te werken in een groeipad naar één vitale geloofsgemeenschap en de vorming van één beheercommissie.
Tot 2022 worden er geen veranderingen verwacht in de kerkgebouwen.
Wel zullen er vanaf de zomer van dit jaar aanpassingen komen in de verdeling van de vieringen.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Michel Hagen
 

<einde tekst speciale mededeling>