Onze parochie deed mee met Paus Franciscus “24 uur voor de Heer”

Onze parochie deed 13 uur mee met de 24 uur voor de Heer van Paus Franciscus (zie de tekst geheel onderaan).

In de Sint Willibrordus was de kerk hiervoor in de nacht van vrijdagavond tot zaterdagmorgen 8-9 maart jl. de hele nacht geopend.
Dit was mogelijk omdat de verschillende uren worden bemenst door tweetallen die hebben toegezegd te willen komen.

Om 19.15 uur was eerst de Mis en vanaf 20.00 tot 7.15 was het Allerheiligste uitgesteld.

 

Hieronder ziet u een tekst over  de pauselijke actie ’24 uur voor de Heer’:

 

24 uur voor de Heer

Paus Franciscus beveelt dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitnodigt het Sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een context van eucharistische Aanbidding.

In 2018 vindt dit plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, geïnspireerd door de woorden van psalm 130, 4: “Maar bij U vind ik vergeving”.

De Paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijft en de mogelijkheid voor een gebed van Aanbidding en sacramentele Biecht aanbiedt.

 

 

 

 

 

een Paaskaars voor thuis

Het is een mooi gebruik om met het gezin bewust bezig te zijn met de Vreugde van Pasen.

Vandaar dat wij willen regelen dat zij die dit willen, via ons een paaskaars voor gebruik thuis kunnen bestellen: zie onderstaande foto.

 

Deze kaarsen worden tijdens de viering op het Hoogfeest van Pasen – Eerste Paasdag – gezegend door de priester.

De kinderen dragen deze (brandende) kaarsen bij aanvang van de viering de kerk in tezamen met de priester, die de grote Paaskaars binnendraagt.

Er is op die feestdag overigens ook een KinderWoordDienst; daarover horen de ouders nog later!

 

De paaskaars kan in de Paastijd (die duurt tot Pinksteren) in het gezin worden gebrand.

Onze pastoor zal een speciaal gezinsgebed maken.

 

De kaars kost €15,- . Een bijbehorende standaard kan ook worden gekocht; deze kost € 5,-.

 

U kunt deze paaskaars en eventueel de standaard bestellen vóór 15 maart via één van de e-mailadressen:

 

U zult dan uw bestelling ontvangen op 1e Paasdag vóór aanvang van de viering van de Beheerder Sloep/Hans van Spronssen; u kunt dan ook bij hem het verschuldigde bedrag betalen.

 

 

Keuze Centrale kerk Wassenaar

Voor actuele informatie over dit onderwerp: zie het tabblad ‘Keuze Centrale kerk Wassenaar’.

 

 

De bedevaart De Stille Omgang Amsterdam resp. naar Kranenburg en Kevelaer

Voor informatie naar de bedevaart de Stille Omgang in Amsterdam op 17 maart a.s.  respectievelijk die naar Kranenburg en Kevelaer op 30 april en 1 mei verwijzen wij u naar de informatie op het tabblad getiteld “Bedevaarten”.

 

 

 

Verspreiding in 2018 van De Augustinus in onze parochiekern  


Óók in 2018 gaan wij door met de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 geldt.
Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.

Noot: het Kerst- en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen.


Voor de distributielijst voor 2018  betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2017 en/of 2016 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst staan.
Ter voorkoming van misverstand merken wij op dat óók het betalen  in 2016 van abonnementsgeld voor De Augustinus door ons als het betalen van een kerkbijdrage wordt opgevat.
Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in een bepaald jaar graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2017 t/m februari 2018 nog af.


Te beginnen met de distributielijst voor April-2018 nemen wij aan dat parochianen, die niet  in 2016 én niet in 2017 én ook niet in januari of februari 2018 een kerkbijdrage hebben betaald, ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen.


Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt blijven ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door vóór eind februari 2018 een kerkbijdrage over te maken van minimaal € 15, hetgeen een kostendekkende bedrag hiervoor is.


NOOT:
Het bankrekeningnummer hiervoor staat vermeld in de papieren die u voor de Actie-KerkbBalans-2018 in januari zult ontvangen; het staat ook in het colofon bovenaan blz. 28 van elk nummer van De Augustinus.


Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (m. 06-260.260.05)

 

 

Brief van onze bisschop: opening Jaar van Gebed op de 1e Zondag van de Advent

Advent 2017 – Advent 2018

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken”. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is2. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen3 en als sluitsteen4. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’5. ‘Blijft in mijn liefde’6.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets”. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden8. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam
Rotterdam, 1 december 2017

 

‘ Joh. 15, 5
2 1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5
3 1 Petr. 2, 4-5
4 Ef. 2, 19-21
5 Joh. 15, 12
6 Joh. 15, 19b
7 Joh. 15, 5
8 Lc. 18, 1

 

 

 

 

 

Zondag 3 december 2017: Aanvang nieuwe Kerkelijk Jaar

 

Onder Kerkelijk Jaar wordt verstaan de indeling van het jaar volgens de liturgische kalender.

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van de Advent (dit jaar dus op 3 december 2017) en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning (de laatste zondag voor de Advent in 2018).

Het kerkelijk of liturgisch jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden enz. waarmee de Kerk het hele jaar wil plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer.

Beginnend met de Advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer.
De vastentijd / veertigdagentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer in de Goede Week en op Zijn verrijzenis met Pasen.
De overige periodes noemt men samen de ‘tijd door het jaar’.

 

Driejaarlijkse cyclus in de Kerkelijke Jaren

In de zondagsliturgie lezen wij om de drie kerkelijke jaren dezelfde lezingen.
Men noemt de jaren in deze driejaarlijkse cyclus A-B-C.
De cycli corresponderen in grote lijnen met de volgende evangelies:

  • in jaar A wordt uit het evangelie volgens Matteüs gelezen
  • in jaar B uit het evangelie volgens Marcus
  • in jaar C uit het evangelie volgens Lucas

 

Met het Kerkelijk Jaar dat zondag 3 december 2017 aanvangt, begint een “B-jaar”: dus lezen we in dit kerkelijk jaar veel evangelie-teksten uit Marcus

 

 

Onze website nu ook op tablet en op mobiele telefoon

Het lijkt nuttig u te melden dat sinds kort onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl  (en ook de andere websites van onze parochie) op een mobiele telefoon en op een tablet goed leesbaar is en dus goed kan worden geraadpleegd.

Op de mobiele telefoon ziet u dan onder ‘Menu’ de keuze-mogelijkheden die bij weergave van de website op een tablet en een PC-scherm aan de linkerkant als tabbladen worden weergegeven.

 

Voor de mobiele telefoon lijkt deze nieuwe mogelijkheid vooral handig om b.v. het aanvangstijdstip van een viering na te gaan of iets dergelijks.

 

 

 

 

 

 

Feestelijke uitreiking van de Willibrordpenning op 5 november jl.

Op de feestdag van de patroonheilige Sint Willibrordus zijn 5 vrijwilligers van onze parochiekern  afgelopen zondag vanwege hun grote inzet voor onze kerk door pastoor Hagen vereerd met een speciale erepenning, omdat zij  zich meer dan 20 jaar in diverse functies actief hebben ingezet. Op bijgaande foto staan zij blij verrast samen met pastoor Hagen en Louis Brackel (pastoraatsgroeplid-liturgie van onze parochiekern).

 

Allen werden door het pastoraatsgroeplid-liturgie persoonlijk toegesproken.

Mevrouw Cisca van Veen heeft de Willibrorduspenning postuum in ontvangst genomen voor haar in maart jl. overleden man de heer Louk van Veen.   Louk heeft zich altijd met groot enthousiasme ingezet vooral op bouwkundig gebied met als belangrijke besluitvorming samen met het bisdom een 10-jaren onderhoudsplan voor onze prachtige kerk te realiseren.

De heer Jan Riem is al jarenlang koster: een functie die door een aantal vrijwilligers bij  toerbeurt wordt vervult. Verder is hij al vele jaren wijkcontactpersoon en heeft ook enthousiast zijn bijdrage geleverd aan het schilderen van het kerkhek.

De heer Aad Bakker verzorgde jarenlang de financiële administratie van de parochiekern en bij grote uitgaven was hij altijd uiterst bezorgd of er wel voldoende geld zou binnenkomen om die uitgaven te dekken. Hij was vele jaren koster en stelde de roosters op voor de kostersgroep op. Ook bij het schilderen van ons kerkhek was hij betrokken samen met vele andere vrijwilligers.

De heer Ton Beijersbergen is jarenlang in de functie van lector een zeer gewaardeerde persoon en blijft dit nog steeds voortzetten naar wij hopen; hij heeft  meegewerkt aan diverse werkgroepen, voornamelijk op het gebied van catechese. De voorbereiding op het Vormsel heeft hij vele jaren met kinderen uit groep 8 vorm gegeven en de kinderen geïnspireerd.

Helaas kon Mevrouw Marti van Deursen niet aanwezig zijn, maar zij heeft inmiddels ook de penning en bloemen in ontvangst genomen en was blij en verrast: jarenlang was zij de grote promotor en als voorzitter van ons zangkoor Caecilia en tot op dit moment nog van ons rouw- en trouwkoor Semper Fidelis. Als wijkcontactpersoon en organisator van de vouwploeg voor de liturgieboekjes heeft zij vele uren vrijwilligerswerk volbracht.

Marga Brackel

 

 

 

Twee dopen op zondag 5 november jl.

Afgelopen zondag werd gedoopt door pastor Kurvers:

Quinten Adriaan Willem Boerwinkel, zoon van onze parochianen Michelle Rietbergen en David Boerwinkel.

Hieronder ziet u 2 foto’s,  op de 2e foto zit de dopeling op de voorgrond.

 

Ook op zondag 5 november jl werd gedoopt door diaken Brink:

Thijs Gerardus Laurentius Bergwerf, zoon van onze parochianen Evelien Bergwerf en Roy Zoetemelk.

Hieronder ziet u twee foto’s van de doopviering.