Brief van onze bisschop: opening Jaar van Gebed op de 1e Zondag van de Advent

Advent 2017 – Advent 2018

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken”. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is2. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen3 en als sluitsteen4. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’5. ‘Blijft in mijn liefde’6.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets”. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden8. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam
Rotterdam, 1 december 2017

‘ Joh. 15, 5

2 1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5

3 1 Petr. 2, 4-5

4 Ef. 2, 19-21

5 Joh. 15, 12

6 Joh. 15, 19b

7 Joh. 15, 5

8 Lc. 18, 1

 

 

Zondag 3 december 2017: Aanvang nieuwe Kerkelijk Jaar

 

Onder Kerkelijk Jaar wordt verstaan de indeling van het jaar volgens de liturgische kalender.

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van de Advent (dit jaar dus op 3 december 2017) en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning (de laatste zondag voor de Advent in 2018).

Het kerkelijk of liturgisch jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden enz. waarmee de Kerk het hele jaar wil plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer.

Beginnend met de Advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer.
De vastentijd / veertigdagentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer in de Goede Week en op Zijn verrijzenis met Pasen.
De overige periodes noemt men samen de ‘tijd door het jaar’.

 

Driejaarlijkse cyclus in de Kerkelijke Jaren

In de zondagsliturgie lezen wij om de drie kerkelijke jaren dezelfde lezingen.
Men noemt de jaren in deze driejaarlijkse cyclus A-B-C.
De cycli corresponderen in grote lijnen met de volgende evangelies:

 • in jaar A wordt uit het evangelie volgens Matteüs gelezen
 • in jaar B uit het evangelie volgens Marcus
 • in jaar C uit het evangelie volgens Lucas

 

Met het Kerkelijk Jaar dat zondag 3 december 2017 aanvangt, begint een “B-jaar”: dus lezen we in dit kerkelijk jaar veel evangelie-teksten uit Marcus

 

 

Enkele indrukken van de Allerzielen-viering op ons kerkhof ‘s avonds na de viering op 2 november jl.

Gezinskerk Wassenaar

Hieronder ziet u de resterende  gezinsactiviteiten in Wassenaar In december 2017 op een rij:

 • 10 december: St. Willibrordus 9.30 uur Kinderwoorddienst
  Thema: ADVENT – Op weg naar Bethlehem
 • 17 december: St. Willibrordus 9.30 uur Kinderwoorddienst
  Thema: ADVENT- Er is een Kindje geboren
 • Kerstavond 24 december:
  St. Jozef 17.00 uur Kleuterkerk Kerstmis
  St. Willibrordus: 19.00 uur Gezinsviering Kerstmis met samenzang Kerstliederen
  De Goede Herder: 19.00 uur Gezinsviering Kerstmis
 • 25 december KERSTMIS: St. Jozef, 13.30 uur Kindje wiegen.

 

 

 

 

 

 

Onze website nu ook op tablet en op mobiele telefoon

Het lijkt nuttig u te melden dat sinds kort onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl  (en ook de andere websites van onze parochie) op een mobiele telefoon en op een tablet goed leesbaar is en dus goed kan worden geraadpleegd.

Op de mobiele telefoon ziet u dan onder ‘Menu’ de keuze-mogelijkheden die bij weergave van de website op een tablet en een PC-scherm aan de linkerkant als tabbladen worden weergegeven.

 

Voor de mobiele telefoon lijkt deze nieuwe mogelijkheid vooral handig om b.v. het aanvangstijdstip van een viering na te gaan of iets dergelijks.

 

 

 

 

 

 

Feestelijke uitreiking van de Willibrordpenning op 5 november jl.

Op de feestdag van de patroonheilige Sint Willibrordus zijn 5 vrijwilligers van onze parochiekern  afgelopen zondag vanwege hun grote inzet voor onze kerk door pastoor Hagen vereerd met een speciale erepenning, omdat zij  zich meer dan 20 jaar in diverse functies actief hebben ingezet. Op bijgaande foto staan zij blij verrast samen met pastoor Hagen en Louis Brackel (pastoraatsgroeplid-liturgie van onze parochiekern).

 

Allen werden door het pastoraatsgroeplid-liturgie persoonlijk toegesproken.

Mevrouw Cisca van Veen heeft de Willibrorduspenning postuum in ontvangst genomen voor haar in maart jl. overleden man de heer Louk van Veen.   Louk heeft zich altijd met groot enthousiasme ingezet vooral op bouwkundig gebied met als belangrijke besluitvorming samen met het bisdom een 10-jaren onderhoudsplan voor onze prachtige kerk te realiseren.

De heer Jan Riem is al jarenlang koster: een functie die door een aantal vrijwilligers bij  toerbeurt wordt vervult. Verder is hij al vele jaren wijkcontactpersoon en heeft ook enthousiast zijn bijdrage geleverd aan het schilderen van het kerkhek.

De heer Aad Bakker verzorgde jarenlang de financiële administratie van de parochiekern en bij grote uitgaven was hij altijd uiterst bezorgd of er wel voldoende geld zou binnenkomen om die uitgaven te dekken. Hij was vele jaren koster en stelde de roosters op voor de kostersgroep op. Ook bij het schilderen van ons kerkhek was hij betrokken samen met vele andere vrijwilligers.

De heer Ton Beijersbergen is jarenlang in de functie van lector een zeer gewaardeerde persoon en blijft dit nog steeds voortzetten naar wij hopen; hij heeft  meegewerkt aan diverse werkgroepen, voornamelijk op het gebied van catechese. De voorbereiding op het Vormsel heeft hij vele jaren met kinderen uit groep 8 vorm gegeven en de kinderen geïnspireerd.

Helaas kon Mevrouw Marti van Deursen niet aanwezig zijn, maar zij heeft inmiddels ook de penning en bloemen in ontvangst genomen en was blij en verrast: jarenlang was zij de grote promotor en als voorzitter van ons zangkoor Caecilia en tot op dit moment nog van ons rouw- en trouwkoor Semper Fidelis. Als wijkcontactpersoon en organisator van de vouwploeg voor de liturgieboekjes heeft zij vele uren vrijwilligerswerk volbracht.

Marga Brackel

 

 

 

Twee dopen op zondag 5 november jl.

Afgelopen zondag werd gedoopt door pastor Kurvers:

Quinten Adriaan Willem Boerwinkel, zoon van onze parochianen Michelle Rietbergen en David Boerwinkel.

Hieronder ziet u 2 foto’s, op de 2e foto zit de dopeling op de voorgrond.

 

Ook op zondag 5 november jl werd gedoopt door diaken Brink:

Thijs Gerardus Laurentius Bergwerf, zoon van onze parochianen Evelien Bergwerf en Roy Zoetemelk.

Hieronder ziet u twee foto’s van de doopviering.

 

 

 

 

Vormelingen parochie H. Augustinus helpen bij de zusters van moeder Teresa

 

Elf kinderen uit de groepen 7 en 8 van de verschillende Wassenaarse basisscholen bereiden zich momenteel voor om het H. Vormsel te ontvangen.

Dit zal plaatsvinden op 18 november a.s. om 19.00 in de H. Willibrord in Oegstgeest. Tijdens die viering zullen alle vormelingen van de hele parochie H. Augustinus het H. Vormsel ontvangen uit handen van mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam.

 

Een van de activiteiten in het kader van deze voorbereiding was het bezoek op zondag 29 oktober jl. aan de zusters van moeder Teresa (zusters Missionaries of Charity) in Rotterdam.

Deze zusters zijn herkenbaar aan hun witte sarie met blauwe banden. Ze stellen hun leven in dienst van God en de armen. Zij verstrekken vijf dagen per week een warme maaltijd aan circa 100 daklozen verdeeld over twee groepen.

De vormelingen vierden eerst samen de Mis in de huiskapel van de zusters. In het Evangelie van die dag stond centraal het dubbelgebod van de liefde: God lief hebben met heel je hart, ziel en verstand en je naaste liefhebben als jezelf. Dit dubbelgebod brachten de vormelingen vandaag in de praktijk.

Kapelaan Boris gaf hun de woorden van moeder Teresa mee: “ Het gaat er niet om hoeveel je doet, maar met hoeveel liefde je het doet.”

 

 

Na de Mis werden ze in twee groepen verdeeld. De ene groep gaf de eerste groep daklozen de maaltijd. Ze deden dit vol energie en zorg. Het was wel duidelijk dat sommige mensen de hele dag nog niks gegeten hadden, dus de vaart bij het uitdelen moest er in blijven. Ze deden dit door een keten te maken en de borden aan elkaar door te geven. De borden werden met een warme glimlach aangereikt aan de mensen. Daarna was het afwassen, want de zusters hebben geen afwasmachine en overigens ook geen wasmachine. Dit hangt samen met hun bijzondere spiritualiteit waarin ze niet alleen dienstbaar willen zijn aan de armen, maar ook willen leven onder de armen en als de armen. Bovendien leven de zusters in het vertrouwen dat God ze geeft wat ze nodig hebben (Voorzienigheid) en zo gaat het ook. Er zijn gulle gevers onder andere uit het Westland die het voedsel leveren en ook zijn er donaties in geld.  De andere groep vormelingen kreeg ondertussen de kans om één van de zusters van alles te vragen. Ze vroegen haar de hemd van het lijf over het leven dat de zusters leiden en waarom ze hiervoor kiezen, ze kwam tijd tekort voor hun vragen. Vervolgens wisselden de groepen.

 

Na afloop was het gezellig frietjes eten in de Sloep (zie onderstaande foto) en even ontspannen na het harde werk en de nieuwe indrukken.

Het was een heel indrukwekkende, maar ook inspirerende ervaring. De vormelingen waren niet alleen onder de indruk van de daklozen, maar ook van het leven waarvoor deze zusters kiezen.

Mirjam 

 

 

 

 

GROOT SUCCES was de Open Monumentendag 2017 in onze kerk

“Boeren, burgers en buitenlui in de Willibrorduskerk”

Dit was het thema van de Open Monumentendagen.

 

Maar liefst 114 bezoekers waren er in onze kerk op zaterdag 9 september voor de Open Monumentendag 2017.

 

Vele maakten gebruik van de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een van de rondleidingwn door Peter Eldering met als voornaamste onderwerp het geven van een uitleg over elk van het grote aantal gebrandschilderde ramen in onze kerk.

 

 

 

 

Druk bezocht bezinningsweekend op 25-27 Augustus van de H. Augustinusparochie met als thema: ‘Man en vrouw schiep Hij’

 

 

Naar schatting hebben in totaal ruim 70 deelnemers in het weekend van 25 t/m 27 Augustus aan de 3-daagse retraite in onze St. Willibrorduskerk deel genomen.
Het thema draaide om ‘God, liefde en seksualiteit’ en de rol die God voor man en vrouw heeft bedoeld.
Het was is 1e instantie opgezet voor jongeren, maar ook veel volwassenen hebben onderdelen van het programma bezocht.
De bezoekers waren erg enthousiast over de uit Kroatië afkomstige inleider, pater Damir.
De deelnemers waren niet alleen afkomstig uit de gehele parochie, maar ook uit andere delen van het land.