Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar (2)

Het parochiebestuur St. Augustinus heeft op 1 februari jl. zijn standpunt met betrekking tot de keuze van de Centrale kerk in Wassenaar bekend gemaakt: de St. Willibrorduskerk is hiervoor gekozen.

Als gevolg hiervan heeft het parochiebestuur een speciale mededeling uitgegeven ter kennisname van alle parochianen; die treft u hieronder in dit bericht aan.

Deze speciale mededeling is ook op zondagmorgen 4 februari aan het eind van de viering om 09.30u voorgelezen bij de Mededelingen door de lector.

 

Nu al willen wij u graag oproepen om uw betrokkenheid bij het vervolg van dit keuzeproces te tonen én tevens uw instemming met de nu gemaakte keuze te laten blijken aan de vertegenwoordigers van het parochiebestuur.
U kunt dit met name doen door deelname aan de in de onderstaande speciale mededeling aangekondigde informatie-bijeenkomst voor onze kerk op zondag 18 februari na afloop van de viering van 09.30u,

 

Indien u op dit moment meer informatie over dit onderwerp wenst, raden wij u aan het hieronder staande nieuwsbericht van 2 februari jl. daarover te lezen.

Namens de beheercommissie en pastoraatgroep van onze parochiekern,
Louis Brackel

<begin tekst speciale mededeling op Zondagmorgen 4 februari jl.>

Speciale mededeling namens het parochiebestuur.

 

Donderdagavond 1 februari, is er een bijeenkomst geweest van het parochiebestuur en het pastoraal team met de beheercommissies en pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse parochiekernen.

 

Tijdens deze bijeenkomst heeft het parochiebestuur haar standpunt bekend gemaakt welke van de drie kerken als centrale kerk zal worden aangewezen. De keuze van het bestuur is op de Sint Willibrordus gevallen.

 

In de weekenden van 11 en 18 februari zal na de viering een toelichting worden gegeven door de pastoor en de vicevoorzitter Astrid van der Valk. Dit zal zijn op 11 februari na de vieringen in de St. Jozef en in De Goede Herder en op 18 februari na de viering in de Sint Willibrordus.

 

In de week na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat het bestuur dit standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat aan de bisschop wordt voorgelegd. We hopen dat de bisschop voor de zomer van dit jaar daarop zijn antwoord geeft. Dan pas kan het besluit definitief worden.

 

Er ligt de komende tijd een belangrijke taak voor alle drie de parochiekernen om samen te werken in een groeipad naar één vitale geloofsgemeenschap en de vorming van één beheercommissie.
Tot 2022 worden er geen veranderingen verwacht in de kerkgebouwen.
Wel zullen er vanaf de zomer van dit jaar aanpassingen komen in de verdeling van de vieringen.

Namens het parochiebestuur,
Pastoor Michel Hagen
 

<einde tekst speciale mededeling>

 

Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar (1)

 

Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar.

Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan de Stoeplaan, de St. Jozefkerk aan de Parklaan en de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat.

De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. Er volgt een traject van goedkeuring voordat dit standpunt met de keuze omgezet is in een besluit.

In een bijeenkomst  op 1 februari met de beheercommissies, pastoraatgroepen van de drie Wassenaarse kernen en de vertegenwoordigers van de jongere generatie uit de Commissie Centrale Kerk, samen met het parochiebestuur en het pastoraal team, heeft het bestuur een toelichting gegeven van het hele proces vanaf februari 2017 vorige jaar.

Het bestuur besloot toen een commissie in te stellen om te komen tot een keuze welke kerk de centrale plaats zou moeten worden voor de liturgische vieringen van de Wassenaarse RK-geloofsgemeenschap. Bij de opdracht gaf het bestuur haar ambitie te kennen om in 2030 in elk dorp, dat zijn: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, één vitale geloofsgemeenschap te hebben die beschikt over een kerk in het eigen dorp.

Omdat in oktober 2017 de commissie constateerde dat zij niet tot een keuze kon komen, heeft zij de opdracht teruggegeven aan het parochiebestuur. Op basis van de bevindingen en resultaten van de commissie heeft het parochiebestuur in de vergaderingen van november 2017 en januari 2018 haar standpunt bepaald. Unaniem heeft het bestuur de Sint Willibrordus aan de Kerkstraat aangewezen als de centrale kerk in Wassenaar.

Doorslaggevende argumenten voor de keuze

Tijdens de presentatie werden als doorslaggevende argumenten genoemd: het gezichtsbepalende aspect, de Sint Willibrordus is een prototype van een godshuis, de geschiedenis, zowel wat het religieuze gebruik betreft (vieringen, dopen, huwelijken, uitvaarten voor een groot deel van de Wassenaarse gemeenschap) alsook de geschiedenis van de architectuur met het oog op het gevoel dat mensen in onze tijd steeds meer hebben bij een kerkgebouw. Verder de aanwezigheid van een kerkhof, maar ook de herbestemmingspotentie die van de twee rijksmonumenten, de Sint Willibrordus en De Goede Herder, problematischer is ten opzichte van het gemeentelijk monument de St. Jozef.

Een belangrijk argument was verder de centrale ligging: met het oog op de gehele bevolking van Wassenaar heeft de Sint Willibrordus de gunstigste ligging. Concreet betekent dit dat de grootste groep het minst ver hoeft te reizen. Daarmee heeft de centrale ligging ook invloed op de levensvatbaarheid voor een vitale geloofsgemeenschap in Wassenaar.

Aanpassingen liturgisch rooster in 2018, geen verandering kerkgebouwen vóór 2022

Het bestuur heeft ook een stappenplan gepresenteerd met zowel doelen op korte als lange termijn. Belangrijk daarbij is dat in de loop van 2018 de eerste veranderingen in het liturgisch rooster worden verwacht, zeg maar de zondagsvieringen.

Wat de gebouwen betreft worden er geen veranderingen verwacht vóór 2022.

Voor de geloofsgemeenschap van de Sint Willibrordus betekent dit dat zij een gastvrij huis moet zijn, meer nog dan in het verleden, aangezien elke gemeenschap haar eigenheid meebrengt. Tegelijk zullen de parochianen uit de kernen van De Goede Herder en de St. Jozef de komende tijd meer en meer in beweging moeten komen richting de Sint Willibrordus.
Voor dit traject zullen de pastoraatgroepen in samenwerking met het pastoraal team en het parochiebestuur verantwoordelijk zijn.

Voorgenomen besluit eind februari voor goedkeuring naar bisschop

Aan het eind van de vergadering van 1 februari bleven de aanwezigen nog geruime tijd napraten. De keuze kwam zeker niet onverwacht. Toch was het ook confronterend om dit nu zo te horen.
Deze maand zullen er in de 3 kerken bijeenkomsten zijn, waarin de kerkgangers nog hun vragen en opmerkingen kunnen geven.
Het bestuur zal deze inbreng meenemen wanneer zij op 21 februari het standpunt omzet in een voorgenomen besluit dat daarna naar de bisschop gaat.

De bisschop zal uiteindelijk het besluit overnemen of anders beslissen.

Voor alle deelnemers was het tot nu toe een intensief proces.

Toch is iedereen er zich van bewust dat de komende fase zeker niet minder intensief zal zijn.

Tegelijk is er ook hoop en enthousiasme om de kansen die de nieuwe situatie zal bieden, optimaal te benutten.

 

 

 

 

Viering Maria Lichtmis tijdens de KinderWoordDienst op zondag 4 februari jl.

 

Vandaag/zondag 4 februari was ook bij de kinderen in de KinderWoordDienst het thema: Maria Lichtmis.
Met een mooie Lichtprocessie kwamen ze terug de kerk in.
Na de Mis aten ze pannenkoeken;  dit is een oude traditie op Maria Lichtmis vooral in België en Frankrijk.

 

 

De Stille Omgang Amsterdam op 17 maart

Voor informatie over de Stille Omgang in Amsterdam op 17 maart a.s. verwijzen wij u naar de informatie op het tabblad getiteld “Bedevaarten”.

 

 

 

Uitreiking Huiszegenkaartje 2018

Op zondag 7 januari 2018 zijn de Huiszegenkaartjes voor 2018 na afloop van de viering aan de kerkgangers uitgereikt.
Er liggen nog enkele exemplaren achterin de kerk om mee te nemen.
Deze kaartjes zijn door onze parochiaan Erik van Blerk aangeschaft als gift aan de parochie.

Betekenis van de letters ‘C+M+B’

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B

‘De Drie Wijzen’
Deze letters ‘C+M+B’ worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: namelijk Caspar, Melchior en Balthasar.

Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

Openbaring
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana.
Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Bron: katholiekgezin.nl             

 

Verspreiding in 2018 van De Augustinus in onze parochiekern  


Óók in 2018 gaan wij door met de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 geldt.
Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.

Noot: het Kerst- en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen.


Voor de distributielijst voor 2018  betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2017 en/of 2016 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst staan.
Ter voorkoming van misverstand merken wij op dat óók het betalen  in 2016 van abonnementsgeld voor De Augustinus door ons als het betalen van een kerkbijdrage wordt opgevat.
Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in een bepaald jaar graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2017 t/m februari 2018 nog af.


Te beginnen met de distributielijst voor April-2018 nemen wij aan dat parochianen, die niet  in 2016 én niet in 2017 én ook niet in januari of februari 2018 een kerkbijdrage hebben betaald, ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen.


Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt blijven ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door vóór eind februari 2018 een kerkbijdrage over te maken van minimaal € 15, hetgeen een kostendekkende bedrag hiervoor is.


NOOT:
Het bankrekeningnummer hiervoor staat vermeld in de papieren die u voor de Actie-KerkbBalans-2018 in januari zult ontvangen; het staat ook in het colofon bovenaan blz. 28 van elk nummer van De Augustinus.


Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (m. 06-260.260.05)

 

 

Brief van onze bisschop: opening Jaar van Gebed op de 1e Zondag van de Advent

Advent 2017 – Advent 2018

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken”. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is2. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen3 en als sluitsteen4. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’5. ‘Blijft in mijn liefde’6.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets”. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden8. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam
Rotterdam, 1 december 2017

 

‘ Joh. 15, 5
2 1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5
3 1 Petr. 2, 4-5
4 Ef. 2, 19-21
5 Joh. 15, 12
6 Joh. 15, 19b
7 Joh. 15, 5
8 Lc. 18, 1

 

 

 

 

 

Zondag 3 december 2017: Aanvang nieuwe Kerkelijk Jaar

 

Onder Kerkelijk Jaar wordt verstaan de indeling van het jaar volgens de liturgische kalender.

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van de Advent (dit jaar dus op 3 december 2017) en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning (de laatste zondag voor de Advent in 2018).

Het kerkelijk of liturgisch jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden enz. waarmee de Kerk het hele jaar wil plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer.

Beginnend met de Advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer.
De vastentijd / veertigdagentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer in de Goede Week en op Zijn verrijzenis met Pasen.
De overige periodes noemt men samen de ‘tijd door het jaar’.

 

Driejaarlijkse cyclus in de Kerkelijke Jaren

In de zondagsliturgie lezen wij om de drie kerkelijke jaren dezelfde lezingen.
Men noemt de jaren in deze driejaarlijkse cyclus A-B-C.
De cycli corresponderen in grote lijnen met de volgende evangelies:

  • in jaar A wordt uit het evangelie volgens Matteüs gelezen
  • in jaar B uit het evangelie volgens Marcus
  • in jaar C uit het evangelie volgens Lucas

 

Met het Kerkelijk Jaar dat zondag 3 december 2017 aanvangt, begint een “B-jaar”: dus lezen we in dit kerkelijk jaar veel evangelie-teksten uit Marcus

 

 

Onze website nu ook op tablet en op mobiele telefoon

Het lijkt nuttig u te melden dat sinds kort onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl  (en ook de andere websites van onze parochie) op een mobiele telefoon en op een tablet goed leesbaar is en dus goed kan worden geraadpleegd.

Op de mobiele telefoon ziet u dan onder ‘Menu’ de keuze-mogelijkheden die bij weergave van de website op een tablet en een PC-scherm aan de linkerkant als tabbladen worden weergegeven.

 

Voor de mobiele telefoon lijkt deze nieuwe mogelijkheid vooral handig om b.v. het aanvangstijdstip van een viering na te gaan of iets dergelijks.

 

 

 

 

 

 

Feestelijke uitreiking van de Willibrordpenning op 5 november jl.

Op de feestdag van de patroonheilige Sint Willibrordus zijn 5 vrijwilligers van onze parochiekern  afgelopen zondag vanwege hun grote inzet voor onze kerk door pastoor Hagen vereerd met een speciale erepenning, omdat zij  zich meer dan 20 jaar in diverse functies actief hebben ingezet. Op bijgaande foto staan zij blij verrast samen met pastoor Hagen en Louis Brackel (pastoraatsgroeplid-liturgie van onze parochiekern).

 

Allen werden door het pastoraatsgroeplid-liturgie persoonlijk toegesproken.

Mevrouw Cisca van Veen heeft de Willibrorduspenning postuum in ontvangst genomen voor haar in maart jl. overleden man de heer Louk van Veen.   Louk heeft zich altijd met groot enthousiasme ingezet vooral op bouwkundig gebied met als belangrijke besluitvorming samen met het bisdom een 10-jaren onderhoudsplan voor onze prachtige kerk te realiseren.

De heer Jan Riem is al jarenlang koster: een functie die door een aantal vrijwilligers bij  toerbeurt wordt vervult. Verder is hij al vele jaren wijkcontactpersoon en heeft ook enthousiast zijn bijdrage geleverd aan het schilderen van het kerkhek.

De heer Aad Bakker verzorgde jarenlang de financiële administratie van de parochiekern en bij grote uitgaven was hij altijd uiterst bezorgd of er wel voldoende geld zou binnenkomen om die uitgaven te dekken. Hij was vele jaren koster en stelde de roosters op voor de kostersgroep op. Ook bij het schilderen van ons kerkhek was hij betrokken samen met vele andere vrijwilligers.

De heer Ton Beijersbergen is jarenlang in de functie van lector een zeer gewaardeerde persoon en blijft dit nog steeds voortzetten naar wij hopen; hij heeft  meegewerkt aan diverse werkgroepen, voornamelijk op het gebied van catechese. De voorbereiding op het Vormsel heeft hij vele jaren met kinderen uit groep 8 vorm gegeven en de kinderen geïnspireerd.

Helaas kon Mevrouw Marti van Deursen niet aanwezig zijn, maar zij heeft inmiddels ook de penning en bloemen in ontvangst genomen en was blij en verrast: jarenlang was zij de grote promotor en als voorzitter van ons zangkoor Caecilia en tot op dit moment nog van ons rouw- en trouwkoor Semper Fidelis. Als wijkcontactpersoon en organisator van de vouwploeg voor de liturgieboekjes heeft zij vele uren vrijwilligerswerk volbracht.

Marga Brackel