START ACTIE KERKBALANS, ÓÓK IN ONZE PAROCHIEKERN! HIERBIJ EEN DAARAAN GERELATEERD LEZENSWAARDIG ARTIKEL UIT: KERK IN NEDERLAND

Onderzoek Actie Kerkbalans: vooral fysieke kerkgang wordt gemist

Luuk van den Einden 21 januari 2022imageUit onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers fysiek samenkomen het meest missen. Die behoefte blijkt gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Foto: Actie Kerkbalans

Na twee jaar corona missen kerkgangers het fysiek samenkomen het meest, blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Die behoefte is gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Uit onderzoek van Actie Kerkbalans over kerk zijn in coronatijd blijkt dat kerkgangers het fysieke samenzijn in de kerk het meeste missen. Bijna de helft van de tweeduizend ondervraagde kerkleden geeft aan daar het meest tegenaan te lopen. De wens om fysiek samen te komen is ook sterk gegroeid in vergelijking met vorig jaar, toen Actie Kerkbalans een gelijkaardig onderzoek deed; destijds werd samen zingen nog het meest gemist.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“De kerk voorziet in een behoefte van leden om elkaar te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Juist het samen kerk zijn heeft grote waarde”, legt Anna Kruse, woordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie, uit. “In coronatijd is dit minder mogelijk. Nu de crisis langer duurt, gaan kerkleden dan ook vooral het contact en de betrokkenheid bij elkaar meer missen.”

Waardering voor digitale mogelijkheden

Verder blijkt uit het onderzoek waardering voor de mogelijkheid tot digitaal vieren, bijvoorbeeld via een livestream. Bijna de helft van de ondervraagden heeft hiervan gebruik gemaakt, waarvan twee derde tevreden is over die manier. Toch geven kerkgangers aan dat ze liever niet digitaal vieren, tenzij het niet anders kan. “Dit laat zien dat kerkleden liever terugkeren naar fysieke samenkomsten zodra de crisis voorbij is”, zegt Kruse.

Wel willen kerkleden de digitale mogelijkheden die tijdens de coronacrisis ontstaan zijn behouden in de toekomst. Onder andere digitaal collecteren, het terugkijken of -luisteren van vieringen en digitaal meeleven zien ze na de pandemie graag terugkeren in hun parochie of gemeente.

Verlangen naar samen zijn

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepresenteerd op een online persconferentie. Pim Steenbergen van onderzoeksbureau Citisens, dat het onderzoek in opdracht van Actie Kerkbalans heeft uitgevoerd, presenteerde daarbij de resultaten van het onderzoek. Ook Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, en Trinette Verhoeven, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) waren aanwezig.

Bisschop De Korte ziet dat fysiek samenkomen gemist wordt. “Online vieren wordt tot op de dag van vandaag gewaardeerd, maar mensen verlangen ernaar om weer samen te zijn. In de katholieke Kerk vieren we op zondag de Eucharistie, de werkelijke ontmoeting met Christus in de sacramenten; online gaat dat moeilijk”, zegt hij. “Samen kerk zijn wordt ook na de Mis beleefd, bijvoorbeeld door koffie te drinken.

“Onder jonge mensen zien we veel eenzaamheid. Daar ligt een extra reden om te hopen dat de kerken weer open kunnen.”
– Bisschop Gerard de Korte

 Tweet dit!

Zowel de katholieke als de protestantse Kerken zien dat jongeren zwaar lijden onder de lockdowns en maatregelen. “Jongeren zijn de controle en het uitzicht kwijt”, aldus Trinette Verhoeven. “Als Kerk proberen we gemeenten te steunen om jongeren te helpen.”

“Onder jonge mensen zien we veel eenzaamheid”, vult De Korte aan. “Daar ligt een extra reden om te hopen dat de kerken weer open kunnen.”

Minder mensen geven meer

In lijn met het dalende aantal kerkgangers neemt ook het aantal gevers aan Actie Kerkbalans af. Volgens expertisecentrum Kaski van de Radboud Universiteit Nijmegen is het percentage katholieke huishoudens dat bijdraagt sinds 2006 met ruim een kwart gezakt.

De opbrengsten dalen ook, maar wel minder snel, wat dus betekent dat deelnemers aan Actie Kerkbalans meer zijn gaan geven. In 2006 leverde de actie bijna zestig miljoen euro op; tien jaar later is dat bedrag met twaalf miljoen euro gezakt. De bisdommen rapporteren een opbrengstdaling van twee tot vier procent tussen 2019 en 2020. Over de invloed van de coronacrisis op de opbrengsten van Actie Kerkbalans zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Jaarlijks terugkerende actie

De respondenten van het onderzoek beantwoordden ook vragen over Actie Kerkbalans zelf. Driekwart van de kerkleden geeft aan Actie Kerkbalans belangrijk te vinden voor het voortbestaan van hun geloofsgemeenschap. Twee op de vijf kerkgangers wil graag inzicht in hoe het ingezamelde geld besteed wordt.

Actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie waarbij kerkgenootschappen hun leden vragen om een financiële bijdrage. In katholieke parochies is de actie goed voor ruwweg een derde tot de helft van de totaalinkomsten van de geloofsgemeenschap, volgens cijfers van de Nederlandse bisschoppenconferentie en dagblad Trouw.

“Met name in de zuidelijke bisdommen bestaat nog het idee dat ‘we’ wel katholiek zullen blijven. Maar we blijven alleen katholiek als we bijdragen aan onze Kerk.”
– Bisschop Gerard de Korte

 Tweet dit!

Ook gaf bijna de helft van de respondenten aan bereid te zijn te geven voor een extra Actie Kerkbalans om coronagerelateerde kosten te dekken. In juni vorig jaar werd zo’n extra actie gehouden. De opbrengst daarvan is niet bekend, maar wel blijkt uit het onderzoek dat de geefbereidheid onder kerkgangers groeit door corona.

“Kerkleden zien dat zaken als digitale hulpmiddelen extra geld kosten”, legt onderzoeker Pim Steenbergen uit. “Vooral als het doel concreet is, zijn mensen bereid te geven.”

Katholieke betrokkenheid

Uit het onderzoek blijkt dat protestanten wat meer betrokken zijn dan katholieken bij hun geloofsgemeenschap en daardoor ook een wat grotere bijdrage leveren. “We zien dat mensen nu meer geven”, zegt Verhoeven. “Maar hoe lang houden we dat vol? Hoe lang kunnen we dit aan de mensen blijven vragen?”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Volgens bisschop De Korte is het belangrijk dat katholieke kerkgangers gaan inzien dat hun geloofsgemeenschap van hen afhankelijk is. “Wil je parochie blijven, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Met name in de zuidelijke bisdommen bestaat nog het idee dat ‘we’ wel katholiek zullen blijven. Maar we blijven alleen katholiek als we bijdragen aan onze Kerk.”

Het onderzoek van Actie Kerkbalans is gehouden onder 1997 leden van de katholieke, protestantse en oudkatholieke Kerken en de evangelische broedergemeente. Aan het onderzoek deden bijna evenveel katholieken als protestanten mee.

VERVOLG AANSCHERPINGEN I.V.M. CORONA: Bij publieke vieringen vóór 17.00 uur mogen nog slechts vijftig aanwezigen zijn

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen vóór 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. “Maar” vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

NOOT:

Voor de vieringen na 1e Kerstdag, dus op 2e Kerstdag, op Oudejaarsdag om  16:00u, Nieuwjaar 1 januari en voor de vieringen in de maand januari geldt tot nader order dat u daarvoor dient te reserveren bij Hans van Spronssen 070-511.8133.


Geplande oecumenische viering op Oudjaarsdag is verschoven naar 16:00u ‘s middags.

De geplande oecumenische Oudjaarsviering op 31 dec. is verschoven naar 16:00u in verband met de corona-maatregelen.
Wilt u die viering bijwonen dan dient u hiervoor te reserveren bij Hans van Spronssen 070-511.8133.

LET U OP: ALLE VIERINGEN GEPLAND VOOR IN DE AVONDUREN KOMEN TOT NADER ORDER TE VERVALLEN

Aanpassing corona-maatregelen m.i.v. het weekend van 13/14 november

Zoals te verwachten was, hebben de bisschoppen de corona-maatregelen voor onze kerken iets moeten aanscherpen, dat gaat in met ingang van dit weekend 13/14 november.

Het gaat dan om:

  • Er blijven natuurlijk de basisregels in coronatijd van kracht op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis blijven bij klachten
  • De anderhalve meter afstand houden tot elkaar moeten we in de kerk weer gaan toepassen met zijn allen;
  • Het mondkapje moet gedragen worden bij verplaatsen in de kerk

De bisschoppen merken verder nop: Dat zij er rekening mee houden dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Dus het verzoek is aan onze allen deze regels (weer) te gaan toepassen bij kerkbezoek.

Handleiding  installatie en gebruik van de GIvt-app voor digitaal geven

 

Wij zijn als St. Willibrordusparochiekern sinds kort aangesloten bij de GIvt-organisatie.

Reden: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de vieringen bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want ook onze parochiekern is  van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone geld kan geven. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

Om het mogelijk te maken dat u tijdens een collecte, dus ook voor de kerk, digitaal kunt geven aan de collecte, is er een Givt-app. Dit digitaal geven kan alléén met behulp van een smartphone.

Stap 1. Deze app moet u dan eerst downloaden en installeren op uw smartphone; dit doet u via de bekende  APP Store of GOOGLE Play .

Stap 2. Staat de app op uw telefoon dan moet eerst door u opgegeven worden uw e-mailadres en een wachtwoord (om gebruik door onbevoegde personen te voorkomen).

Daarna is de app meteen geschikt om geld te geven, hoewel de registratie (zie hieronder in stap 5) nog moet worden afgerond.

Stap 3. De app vraagt dan (zie het meest linkse plaatje hieronder) om het bedrag dat u wilt geven in te toetsen; het minimum is hiervoor € 0,50. Klikt u dan op Volgende dan worden u een aantal mogelijkheden tot geven gepresenteerd. Voor onze parochiekern is dan alléén relevant dat u op LIJST de naam van onze parochiekern opzoekt, dit is voor onze parochiekern: Augustinus parochie W’naar WIL (op deze lijst zijn de doelen alfabetisch gesorteerd, dus het vinden van de Augustinus zal niet moeilijk zijn). Zie het meest rechtse plaatje hieronder.

NOOT: Kunt u het niet vinden, dan moet u even bovenaan dit scherm kijken of de app momenteel wel de Kerk-lijst weergeeft, de doelen zijn namelijk naar hun aard op verschillende lijsten (tab-bladen) ondergebracht.

Stap 4. Heeft u dus hiermede het bedrag en het doel waarnaar het geld moet, geselecteerd, dan wordt de balk Geven onderaan Groen (dat staat op het meest rechtse plaatje hieronder, nu onzichtbaar) en kunt u doorgaan.
Pas op: drukt u nu op deze balk Geven dan moet u zich realiseren dat dan de gift wordt uitgevoerd!

NOOT: Indien u op een gegeven moment het gevoel hebt dat wat er staat te gebeuren/is gebeurd niet goed is, dan heeft u meteen op de nu in beeld zijnde pagina de mogelijkheid de gift te annuleren. Daarnaast kunt u binnen 1 kwartier op het giftenoverzicht door naar links te swipen de gift ongedaan maken!

Stap 5. Tenslotte moet u – dat valt te begrijpen – nog de registratie voltooien door uw naam, volledig adres, mobieltelefoonnummer en het IBAN-nummer van uwe bankrekening op te geven, evenals akkoord te gaan met een eenmalige machtiging om de bedragen van uw bankrekening af te mogen schrijven (dit laatste betekent ook dat u hiermede eventueel achteraf via uw bank een gift kunt herroepen). U ziet er zijn allerlei veiligheden ingebouwd om u te beveiligen!

NOOT betreffende uw IB-aangifte: Bij het gebruik van deze app krijgt u aan het begin van elk kalenderjaar door de organisatie GIvt een overzicht toegezonden van alle giften (via deze app gedaan) aan ANBI-instellingen in het afgelopen kalenderjaar, dit kunt u gebruiken voor uw IB-aangifte. Hiermede zijn dus alle giften aan onze kerk – óók van de zondagse collecte- aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting!

Wassenaar, 10 april 2020
Louis Brackel