Toekomst RK Wassenaar

(artikel geplaatst in het Kerstnummer-2016 van het parochieblad De Augustinus)

Op 13 oktober hebben vertegenwoordigers van het bestuur en het pastoraal team een bespreking gehad met leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies van de drie parochiekernen van Wassenaar, om ons te bezinnen op de toekomst van de Wassenaarse geloofsgemeenschap en haar kerkgebouwen. De aanzet hiertoe is de bezinning geweest op 7 april dit jaar, door bestuur en pastoraal team, onder leiding van Ton Bernts, de medeauteur van de studie “God in Nederland”. Een van de belangrijke conclusies was dat tussen nu en vijftien jaar het verwachte kerkbezoek meer dan halveert. De dorpen Katwijk en Oegstgeest hebben elk één kerk. Sinds de sluiting van de Moeder Godskerk geldt dit ook voor Voorschoten. Het parochiebestuur heeft het scenario geopperd om er naar te streven dat in 2030 elk dorp nog een eigen katholieke kerk heeft. Dat betekent niet alleen verstandig beleid rond personen, gebouwen en financiën, maar ook dat de geloofsgemeenschap in Wassenaar een stappenplan moet maken om in de komende jaren één parochiekern te worden en het aantal vieringen en kerkgebouwen te reduceren.

Voor de besluitvorming zal bestuurslid Reinoud Kimman een rapport opstellen met alle relevante factoren bij elkaar. Dit rapport zal de basis zijn om in januari opnieuw rond dit onderwerp bij elkaar te komen. Dan wordt ook verder gewerkt aan een stappenplan. In dit proces is het van groot belang dat in de eerste plaats de kerkgangers, maar ook het bisdom, de gemeente en alle relevante personen, voortdurend op de hoogte worden gehouden en betrokken blijven. De eerste stap is het samenvoegen van de pastoraatgroepen en de beheercommissies van de drie Wassenaarse kernen. Voor wat betreft de pastoraatgroepen is daar een jaar geleden al mee begonnen en dit zal het komende jaar, mede onder leiding van de locatiereferent, diaken George Brink, vaste vorm krijgen. We willen van de nood een deugd maken en de kansen benutten om aan een grote vitale gemeenschap te bouwen.

Diaken George Brink

Pastoor Michel Hagen

Programma in verband met Kerstmis voor KINDEREN

1. VOORBEREIDING OP KERSTMIS IN DE ADVENT: in de KinderWoordDiensten (KWD’n)       in de Sloep (tijdens de viering om 09.30 uur):

Noot: tijdens deze KWD’n van de gehele Advent zal er ook aan een nieuw leuk knutselprojectje worden gewerkt.

* 4 DECEMBER:   2e zondag v.d. Advent – thema: de droom van Jozef
* 11 DECEMBER: 3e zondag v.d. Advent – thema: op weg naar Bethlehem
* 18 DECEMBER: 4e zondag v.d. Advent – thema: er is een Kind geboren

2. VIERING VAN KERSTMIS

DAAGS VOOR KERSTMIS
* Zaterdagmiddag 24 december 17:00 uur:  Kleuterkerstviering in de St. Jozefkerk         (Parklaan 28)
* Zaterdagavond 24 december 19:00 uur: Kerstviering voor gezinnen in onze kerk, samenzang met                                       orgelbegeleiding (18:45 uur aanvang samenzang)
EERSTE KERSTDAG          Zondagmiddag 25 december 13:30 uur: ‘Kindje Wiegen’ in onze kerk

Wij roepen u graag op om met uw kind(eren) aan deze activiteiten van voorbereiding en viering van Kerstmis, deel te nemen.                                                                                    Louis Brackel / coördinator-liturgie

 

Grote uitbreiding van de maandelijkse oplage van De Augustinus in onze parochiekern


Wij zijn verheugd u te kunnen informeren over een positieve stap om te trachten meer parochianen te bereiken, te inspireren en de band van hen met onze parochiekern te versterken.
Deze stap houdt in dat met ingang van het nummer van januari 2017 (dat eind december 2016 verschijnt) ons parochieblad De Augustinus 9x per jaar zal worden bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.
Wij zullen hiertoe telkens voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een nieuwe distributielijst voor De Augustinus samenstellen.
Voor de distributielijst voor 2017 betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2015 en/of 2016 een kerkbijdrage hebben betaald, op deze distributielijst komen.

Deze nieuwe regeling betekent voor onze parochiekern dat het aantal huisgezinnen dat 9x per jaar De Augustinus zal ontvangen, stijgt van ca. 250 naar ca. 470; dit betekent bijna een verdubbeling!


Noot: de overige 2 nummers in de jaarcyclus van 11 van De Augustinus – het Paasnummer en het Kerstnummer – worden al sinds jaren verspreid bij álle in onze parochieadministratie ingeschreven huisgezinnen. Voor het Kerstnummer dat u nu leest, betekent dit bijvoorbeeld dat dit nummer verspreid is bij ca. 1.420 huisgezinnen van onze parochiekern.


U begrijpt dat deze nieuwe regeling aanzienlijk meer kosten veroorzaakt voor onze parochiekern, zoals het  vervallen van de opbrengsten van het abonnementsgeld (ca. 250 maal € 15), dit terwijl de kosten van het 9x drukken en verspreiden van de oplage van ca. 470 stuks  voor onze parochiekern duidelijk toenemen.

Maar met het parochiebestuur vinden wij  het versterken van de band met onze parochianen zo belangrijk, dat dit financiële nadeel op de koop toe wordt genomen.


Wij willen wel trachten dit financiële nadeel met uw hulp, enigszins te beperken.
Hiertoe willen wij vragen:


(1) aan alle huisgezinnen, die jaarlijks een kerkbijdrage betalen, om hun kerkbijdrage te verhogen met € 15 met ingang van de Actie Kerkbalans-2017;


(2) aan die huisgezinnen die momenteel niet deelnemen aan de Actie KerkBalans, maar wel een abonnement (à € 15 p.jr) op De Augustinus hadden én De Augustinus willen blijven ontvangen, om deze € 15 voortaan bij te dragen als kerkbijdrage via onze Actie KerkBalans.

Op voorhand nemen wij aan dat zij dit laatste zullen willen doen, dus plaatsen wij deze ca. 60 abonné’s uit 2016 eveneens op de distributielijst-2017 van De Augustinus.


Zijn er bij u vragen over deze nieuwe regeling dan kunt u een van de volgende personen benaderen:


– Louis Brackel/verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in de parochiekern St. Willibrordus:
tel. 06-260 260 05 / louis@brackel.info


 – Hans de Jong/Beheercommisie-financiën: tel. 06-536 645 46 of  
e-mail jrmdejong@hotmail.com

 

 


Nieuwe pagina op deze website: Priester- en diakenopleiding

Wij maken u erop attent dat er op deze website op een apart tabblad informatie aanwezig is over de priester- en diakenopleiding in ons bisdom.

Wij bevelen het lezen van die informatie gaarne aan!