Bedevaarten

Voor actuele informatie over de bedevaarten in 2017: zie het tabblad Bedevaarten.

 

 

 

 

 

Toekomst parochiekernen Wassenaar

(artikel ook geplaatst in het Paasnummer-2017 van het parochieblad De Augustinus)

 

De afgelopen maand hebben de parochianen in Wassenaar een brief meegekregen over de toekomst van de parochiekernen in Wassenaar. Ook zijn er inmiddels bijeenkomsten geweest, aansluitend aan de vieringen op 19 en 26 maart. Hieronder treft u de belangrijkste delen van deze brief:

Aan alle parochianen van Sint Jozef, Sint Willibrordus en De Goede Herder

Nadat het pastoraal team het pastorale beleidsplan voor de komende drie jaar had vastgesteld, is er in samenwerking met het parochiebestuur een bezinning begonnen op de verdere toekomst van onze parochie.

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar. Op de korte en middellange termijn zullen er nog vieringen zijn in alle drie de kerkgebouwen, maar de keuze voor één centrale kerk in Wassenaar moet op korte termijn worden vastgesteld, omdat daar veel beleid voor de toekomst van afhankelijk is. Voor dit keuzeproces heeft het bestuur een commissie ingesteld. De inzet is om voor de zomervakantie een advies te geven aan het parochiebestuur.


De vorming van één parochiekern en de keuze van een centrale kerk zijn om verschillende redenen noodzakelijk om een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Wassenaar ook in de toekomst te garanderen:
– het gestaag afnemende aantal praktiserende parochianen en vrijwilligers;
– de afnemende financiële inkomsten, ook ten behoeve van het in stand houden van de kerkgebouwen;
– de krimp van het pastorale team en van het aantal assistenten;
– de noodzaak aantrekkelijke vieringen te blijven garanderen waarin er voldoende parochianen aanwezig zijn;
– de noodzaak van een efficiëntere organisatie en efficiëntere inzet van vrijwilligers die door de vorming van één parochiekern mogelijk worden.


Voor de keuze van een centrale kerk is inmiddels een commissie benoemd. Deze commissie legt de keuze voor aan het parochiebestuur. De leden zijn:

– Sint Willibrordus: Joke Meijer (BC) en Louis Brackel (PG).
– Sint Jozef: Gabrie Lansbergen (BC) en Reinoud Kaasschieter (PG).
– De Goede Herder: Bas van de Vegte (BC) en Marie José Tiemstra (PG).
– Diaken George Brink neemt deel als locatiereferent.
– Vanuit het bestuur nemen deel de vice-voorzitter Astrid van der Valk en Bert Gerritsen (als notulist).
– Pastoor Michel Hagen.
– Erik van de Loo (als voorzitter en procesbegeleider)


De inbreng van de parochianen wordt meegenomen in de keuze. Er komt voor de zomer nog een terugkoppeling zoals op 19 en 26 maart. Daarna zal het parochiebestuur de keuze aan de bisschop voorleggen. De bisschop zal uiteindelijk de knoop doorhakken en het voorstel overnemen of anders beslissen.

Pastoor Michel Hagen

 

NOOT:

U kunt vragen stellen of reacties geven:
– per e-mail via toekomstwassenaar@parochie-augustinus.nl;
– per brief via het Centraal Secretariaat, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar. Op enveloppe s.v.p. vermelden: ‘Betreft toekomst Wassenaar’.

 

 

Twee dopelingen op zondag 19 maart

 

Op zondag 19 maart jl. zijn Gijs (7 jaar) en zijn broer Daan (5 jaar) Kroon gedoopt door kapelaan Plavčić.
Dit vond plaats in aanwezigheid van hun ouders Robert-Jan Kroon en Monique Pieterse, de peter René Pieterse en meters Vera Pieterse Smit en Ramona Pieterse evenals de grootouders en een aantal andere familieleden.

Wij spreken de wens uit dat Gijs en Daan zullen opgroeien als gelovige mensenkinderen.

 

 

 

Bent u verwonderd nu in 2017 maandelijks een exemplaar van De Augustinus te ontvangen?

Voor het geval dat u zich bij het lezen van het Januari-, Februari- of Maart-nummer van 2017 afvraagt waarom u deze heeft ontvangen, geven wij de volgende toelichting.

Met ingang van het nummer voor Januari 2017 wordt ons parochieblad De Augustinus 9x per jaar worden bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.
Voor de distributielijst voor heel 2017 betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2016 en/of 2015 een kerkbijdrage hebben betaald, op deze distributielijst zijn geplaatst.

Deze nieuwe regeling betekent voor onze parochiekern dat het aantal huisgezinnen dat 9x per jaar De Augustinus ontvangt ten opzichte van 2016  stijgt van ca. 250 naar ca. 470; dit betekent bijna een verdubbeling!


Noot: de overige 2 nummers in de jaarcyclus van 11 van De Augustinus – het Paasnummer en het Kerstnummer – worden al sinds jaren verspreid bij álle in onze parochieadministratie ingeschreven huisgezinnen. Voor het Kerstnummer betekende dit bijvoorbeeld dat dit nummer verspreid is bij ca. 1.420 huisgezinnen van onze parochiekern.
In het Kerstnummer zijn wij vrij uitgebreid ingegaan op  de nadelige financiéle consequenties, die deze sterke vergroting van het aantal gedistribueerde Augustinussen (kosten ca. € 15 per jaar per afleveradres) voor onze parochiekern betekent.

Omdat u in de loop van de maand januari weer de bekende envelop van de Actie-Kerkbalans (nu uiteraard voor 2017) heeft ontvangen willen wij het volgende vragen:


(1) aan alle huisgezinnen, die jaarlijks een kerkbijdrage betalen, om hun kerkbijdrage met ingang van de Actie Kerkbalans-2017 te verhogen met € 15 ;


(2) aan die huisgezinnen die tot nu toe niet deelnemen aan de Actie KerkBalans, maar wel een abonnement (à € 15 p.jr) op De Augustinus hadden én De Augustinus willen blijven ontvangen, om deze € 15 voortaan bij te dragen als kerkbijdrage via onze Actie KerkBalans.
In het vertrouwen dat deze categorie huisgezinnen dat laatste zullen willen doen, hebben wij deze ca. 60 abonnees uit 2016 eveneens op de distributielijst-2017 van De Augustinus geplaatst.


Zijn er bij u vragen over deze nieuwe regeling dan kunt u ondergetekende benaderen:
Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in de parochiekern St. Willibrordus:

tel. 06-260 260 05 / louis@brackel.info

 

 

 

Oriëntatiedag Vronesteyn  26 maart 2017

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

 

Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

 

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.

Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.

Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…

 

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.

De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

 

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die mee willen weten over het diakenschap.

 

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

 

Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.

 

Graag tot ziens!

 

Rector Walter Broeders

 

T: 070 – 3873804

M: 06-271 401 17

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

 

 

 

Actie KerkBalans-2017

logo-kerkbalans-2017

Voor de Actie KerkBalans-2017 verwijzen wij naar het tabblad Kerkbijdrage op deze website.